X

O nás

profesionálne vymáhanie pohľadávok

Inkasná spoločnosť

 

Sme inkasná spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné vymáhanie pohľadávok, cez mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok a exekučné vymáhanie pohľadávok. Preferujeme mimosúdnu cestu vymáhania pohľadávok, je to ten najrýchlejší a zároveň najlacnejší spôsob vymoženia pohľadávky od dlžníka. Tento spôsob zahŕňa aj dohodu o uznaní dlhu s možnosťou jeho splatenia v mesačných splátkach priamo na účet veriteľa.

 

 

Kľuč k Vaším peniazom

 

Našim klientom, teda Vám, zvyšujeme ziskovosť a znižujeme finančné riziká, ktoré vyplývajú z nesplatených faktúr a zmlúv. Odbremeňujeme Vás od dlžníkov a starostí o nich. Pomáhame Vám s vytváraním konkurencie schopného prostredia, ktoré ponúka viac pracovných príležitostí a pozitívne hýbe celou Vašou spoločnosťou, ktorá môže vďaka získaným peniazom ďalej napredovať a rozvíjať sa. Peniaze sú motorom k prosperovaniu každej spoločnosti a my sme ten správny kľuč, ktorý naštartuje chod Vašich peňazí priamo k Vám.

                                     

Kompletné pokrytie Slovenskej republiky 

 

Naša spoločnosť pokrýva celú Slovenskú republiku prostredníctvom regionálnych inšpektorov pohľadávok, ktorí sú na túto prácu dept collectora špeciálne zaškolení. V prípade potreby cezhraničného inkasa spolupracujeme s inkasnými spoločnosťami v okolitých krajinách a zabezpečujeme priamy kontakt s dlžníkom v zahraničí. Náš osobitný systém, profesionalita a výnimočné skúsenosti Vám zaručujú vrátenie toho čo Vám právom patrí.  

                                                    

Priebeh inkasa pohľadávok spoločnosťou SORB

 

Vízia a hodnoty spoločnosti SORB

 

Pri vytváraní spoločnosti SORB sme starostlivo zvážili naše hodnoty, ktoré chceme klientom poskytovať a stanovili si presnú víziu pôsobnosti na trhu s pohľadávkami.

Naše hodnoty:

   - vzájomný rešpekt a podpora klientov

   - otvorenosť a dôvera

   - poskytovanie jedinečných služieb a špičkového klientského servisu

   - veľký skúsený inkasný tým regionálnych inšpektorov pohľadávok

 

 

 

 

       

Pridajte sa aj vy k našim spokojným klientom a uvidíte ako sa Vaše peniaze pohnú smerom k Vám!

 

Reprezentácia a spokojnosť našich klientov je v spoločnosti SORB skutočne na prvom mieste. SORB bol založený na to, aby podporoval a zlepšoval finančnú situáciu ľudí a firiem na Slovensku a v okolitých krajinách. SORB sa špecializuje na všetky typy pohľadávok a ku každej pohľadávke pristupuje osobitne, pretože u nás v spoločnosti SORB vieme, že každá pohľadávka je svojím spôsobom špecifická. Od svojho vzniku sa spoločnosť neustále vyvíja a stále zlepšuje svoje postupy pri vymáhaní pohľadávok, zdokonaľuje proces poskytovania informácií svojím klientom a v neposlednom rade nepretržite rozširuje svoju pôsobnosť. Momentálne spoločnosť SORB zastupuje 32 regionálnych inšpektorov pohľadávok v teréne a vzhľadom na fakt, že sa zvyšuje objem spravovaných pohľadávok sa aj tento počet regionálnych inšpektorov pohľadávok progresívne zväčšuje.

             

Vysoké percento vyplatených pohľadávok

 

Spoločnosť SORB od svojho vzniku napreduje míľovými krokmi. Percentuálne sa SORB pohybuje na 92 percentnej úspešnosti a stále tieto percentá zvyšuje. Táto úspešnosť sa kalkuluje z prípadov do 180 po splatnosti. Pri prípadoch nad 180 dní po splatnosti je úspešnosť vymoženia pohľadávky premenlivá. Na vymožiteľnosti pohľadávky sa podieľa mnoho faktorov. Hlavným faktorom je vek pohľadávky a aj to, či sa jedná o retailovú alebo korporátnu pohľadávku. Naša spoločnosť sa zaoberá obidvoma druhmi pohľadávok a dokonca spravuje aj pohľadávky po značne dlhej dobe splatnosti. Samozrejme pri týchto starých pohľadávkach je percento vymožiteľnosti nižšie a percentuálna odmena z vymoženej sumy pre našu spoločnosť vyššia. Každopádne najdôležitejším faktom pre našich potencionálnych klientov je to, že SORB si svoju percentuálnu odmenu účtuje až po vymožení pohľadávky priamo na účet klienta a neúčtuje si žiadne paušálne poplatky. V prípade neúspechu vymáhania pohľadávky a nevymoženia peňazí od dlžníka klient neplatí nič. 

 

             

Naše služby

Mimosúdne inkaso

Mimosúdne inkaso pohľadávok zabezpečujeme na základe Mandátnej zmluvy. Dlžníkov kontaktujeme vždy priamou osobnou návštevou našimi špeciálne školenými inkasnými pracovníkmi, za účelom urovnania dlhu priamo na účet veriteľa s možnosťou splatenia dlhu formou mesačných splátok až do jeho urovnania.

Naša spoločnosť si účtuje percentuálnu odmenu z vymoženej sumy. Pri prevzatí pohľadávok od Vás nežiadame žiadne preddavky ani zálohové platby vopred. Všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky hradí naša spoločnosť. Našu odmenu platíte len zo sumy skutočne pripísanej na Váš účet. Výška odmeny v percentách sa stanovuje podľa posúdenia konkrétnej pohľadávky. V prípade nášho neúspechu a nevymoženia pohľadávky neplatíte žiadne skryté poplatky.

Do dlhodobej správy pohľadávok spadajú všetky pohľadávky so značnou dobou po termíne splatnosti (až 15 rokov). Pohľadávky vymáhame aj vtedy, ak ste ich už účtovne odpísali. Táto možnosť Vám môže navrátiť to, čoho ste sa už dávno vzdali.

Naša spoločnosť si účtuje percentuálnu odmenu z vymoženej sumy. Pri prevzatí pohľadávok od Vás nežiadame žiadne preddavky ani zálohové platby vopred. Všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky hradí naša spoločnosť. Našu odmenu platíte len zo sumy skutočne pripísanej na Váš účet. Výška odmeny v percentách sa stanovuje podľa posúdenia konkrétnej pohľadávky. V prípade nášho neúspechu a nevymoženia pohľadávky neplatíte žiadne skryté poplatky.

Vymáhanie leasingu

V prípade, ak klient leasingovej spoločnosti neplatí svoje záväzky a neplní svoje povinnosti vyplývajúce z leasingovej zmluvy nastupuje naša spoločnosť. Riešenie typu týchto pohľadávok začína okamžitou osobnou návštevou dlžníka naším regionálnym inšpektorom bez predchádzajúcej upomienky. Prioritou je okamžitá úhrada pohľadávky, a tým zabránenie trvalého vypovedania zmluvy. V najnutnejších prípadoch dočasné alebo trvalé odobratie predmetu leasingu a jeho doprava na miesto určené veriteľom.

Naším systémom odmeňovania nevznikajú Vašej spoločnosti žiadne náklady okrem prípadov, kedy je odobratý predmet leasingu a nám vyplatená vopred dohodnutá odmena.

Odkúpenie pohľadávok

Odkúpenie pohľadávky je výhodné z hľadiska jej okamžitého riešenia. Naša spoločnosť preberie za Vás na seba riziká a ďalšie náklady spojené s vymožením pohľadávky. Ďalšou veľmi podstatnou skutočnosťou je, že predajom Vašej pohľadávky už nemusíte byť s dlžníkom v akomkoľvek kontakte. Pohľadávka sa stáva majetkom našej spoločnosti a jej vymoženie je výlučne v našej réžii.

Cena odkúpenia pohľadávok vždy závisí od druhu a vymoženosti konkrétnej pohľadávky alebo balíka pohľadávok. Pri stanovení výšky kúpnej ceny naša spoločnosť berie v úvahu zabezpečenie konkrétnej pohľadávky: zmluva, záložné právo, uznanie dlhu, platobný rozkaz, notárska zápisnica, atď.

Stamping

Nami ponúkaná služba "STAMPING", Vám môže slúžiť k tomu, aby ste svojim partnerským spoločnostiam naznačili , že v prípade potreby sa obrátite o pomoc na našu inkasnú spoločnosť ohľadne vymáhania svojich pohľadávok. Cieľom stampingu, je umiestňovanie loga našej spoločnosti na Vaše faktúry, dodacie listy alebo iné dokumenty. Tento postup by mal predovšetkým zlepšiť platobnú disciplínu Vašich odberateľov a obchodných partnerov.

V prípade záujmu si môžete túto službu vyskúšať zadarmo a po zistení jej efektivity Vám bude účtovaný paušálny poplatok.

 

Analýza vymožiteľnosti

Zisťovaním analýzy vymožiteľnosti dlhu a bonity (ratingu) dlžníka (firmy, jednotlivca) Vám zabezpečíme poznatky o solventnosti, kredibilite a schopnosti dlžníka naplniť svoje záväzky voči Vám ako veriteľovi.

Pri pohľadávkach, ktoré máme zahrnuté v mandátnej správe, je táto služba bezplatná, ale len v prípade ak sa rozhodnete pokračovať v súdnom inkase s našou spoločnosťou. Za samotnú analýzu vymoženosti dlhu si účtujeme jednorazový poplatok.

Súdne inkaso

Po vyčerpaní všetkých dostupných alternatív mimosúdneho vymáhania, preskúmame dôkladne bonitu dlžníka a vymožiteľnosť danej pohľadávky súdnou cestou. Následne Vám navrhneme súdne vymáhanie pohľadávky prostredníctvom našej partnerskej advokátskej kancelárie, ktorá zabezpečí vydanie súdneho platobného rozkazu, európskeho platobného rozkazu, alebo podanie žaloby s následným kompletným právnym zastupovaním.

Doručovací servis

Ak máte veľa povinností starať sa o svoju firmu a nemáte čas na svojich dlžníkov, alebo ak na vaše výzvy dlžníci nereagujú, upomenieme ich za Vás našou špeciálnou upomienkou ako tretia osoba. Tento proces sa v praxi osvedčil hlavne pri pohľadávkach do tridsiatich dní po splatnosti.

Za každú upomienku odoslanú našou spoločnosťou účtujeme jednorazový poplatok.

Poradenský servis

Na základe našich skúseností Vám vieme pri konkrétnych prípadoch odporučiť najvhodnejší spôsob riešenia Vašej pohľadávky. V prípade Vášho záujmu, dokážeme nami odporúčané riešenia zrealizovať.

Medzinárodné služby

S cezhraničným inkasom pohľadávok pomocou našej spoločnosti nezáleží na tom akým jazykom Váš dlžník hovorí. S našou pomocou budete potrebovať iba jeden na komunikáciu s nami. Spolupracujeme s inkasnými spoločnosťami v okolitých krajinách a zabezpečujeme priamy kontakt s dlžníkom v zahraničí.

Referencie

Naši spokojní zákazníci ...

 

 


 

 
 
   

     
         
         
 

 
     
   

     

                                                      


Zaujímavosti

Pre dlžníkov

Ak ste od našej spoločnosti obdržali výzvu na zaplatenie, alebo ak Vás kontaktoval náš regionálny inšpektor pohľadávok je to z dôvodu, že máte neuhradenú pohľadávku voči veriteľovi, ktorý požiadal našu spoločnosť vymáhať túto dlžnú sumu, alebo voči našej spoločnosti, ktorá danú pohľadávku odkúpila od pôvodného veriteľa. Je v našom záujme túto platbu od Vás vymôcť mimosúdnou cestou. V prípade neúspechu mimosúdneho inkasa, budeme riešiť vymoženie pohľadávky súdnym inkasom, čo pre Vás ako dlžníka predstavuje ďalšie nemalé peniaze navyše.

Kariéra

Kompletné pokrytie Slovenskej republiky

V prípade Vášho záujmu o prácu v našej spoločnosti, nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. ).

Na e-mailovú adresu zašlite profesný životopis a osobnú fotografiu.

V životopise uveďte región pôsobenia, prípadne názvy okresov, v ktorých by ste chceli pôsobiť.

 

 

KontaktZ adresy:

SORB s.r.o.
Na letisko 2113/64
Poprad
05801
(+421) 0948 013 551
sorb@sorb.sk

Kontaktný formulár

Meno
E-mail
Predmet
Správa